Nichiei Shinsha Actor

Known for

Kuroneko

Kuroneko

Timeline

1968

Kuroneko
Actor