101 Reykjavik Denmark, France, Germany, Iceland, Norway 2000 – 88min.