Supriya Pathak Actor

Known for

Shanghai

Shanghai

Gandhi

Gandhi

Sarkar Raj

Sarkar Raj

Timeline

2014

Tigers
Actor

2012

Shanghai
Actor

6. Juni 2008

Sarkar Raj
Actor

1982

Gandhi
Actor