Pathé / Dietlikon

Pathé
img-Pathé
Pathé / Dietlikon
0900 101 202
(1.50 CHF/Anruf + 1.50/Min., Festnetztarif)

Saturday, 20.09.2014

15:00 | 17:15 | 19:25 | 21:35 | 23:50 Online-Reservation
13:00 | 15:20 | 17:45 | 20:20 | 22:50 | 3D Online-Reservation
00:01 | 10:40 | 12:50 | 15:15 | 19:40 | 21:50 Online-Reservation
00:15 | 15:15 | 17:30 | 19:45 | 22:00 | 3D Online-Reservation
10:30 | 12:50 | 3D Online-Reservation
00:01 | 10:45 | 13:00 | 15:10 | 19:30 | 21:45 Online-Reservation
18:10 | 23:45 Online-Reservation
13:20 | 15:45 | 20:45 Online-Reservation
11:15 | 13:30 | 3D Online-Reservation
15:10 | 17:15 | 19:25 Online-Reservation
15:15 | 18:00 | 23:45 Online-Reservation