Pathé / Dietlikon

Pathé
img-Pathé
Pathé / Dietlikon
0900 101 202
(1.50 CHF/Anruf + 1.50/Min., Festnetztarif)

Saturday, 01.11.2014

15:20 | 20:40 | 23:45 Online-Reservation
15:40 | 18:10 | 20:50 | 23:15 Online-Reservation
10:45 | 3D Online-Reservation
13:00 | 15:20 | 22:45 Online-Reservation
17:30 | 20:45 | 23:50 Online-Reservation
10:50 | 13:00 | 15:15 | 3D Online-Reservation
00:20 | 12:45 | 15:05 | 17:25 | 19:45 | 22:00 Online-Reservation
00:10 | 17:10 | 21:45 Online-Reservation
10:30 | 12:50 | 15:00 | 19:20 Online-Reservation
13:15 | 3D Online-Reservation
15:30 | 18:00 | 20:30 | 23:00 | 3D Online-Reservation
10:45 | 13:00 | 15:10 | 19:25 Online-Reservation
21:35 | 23:45 Online-Reservation
14:30 | 20:30 | 23:30 Online-Reservation