Pathé / Dietlikon

Pathé
img-Pathé
Pathé / Dietlikon
0900 101 202
(1.50 CHF/Anruf + 1.50/Min., Festnetztarif)

Friday, 28.11.2014

13:30 | 17:00 | 20:30 Online-Reservation
17:50 | 20:20 | 23:00 Online-Reservation
13:15 | 15:45 | 22:45 Online-Reservation
18:15 | 20:30 | 3D Online-Reservation
00:01 | 16:10 | 18:45 | 21:15 Online-Reservation
13:30 | 16:00 | 18:45 | 21:15 | 23:45 Online-Reservation